Privacybeleid

Privacybeleid
Bijgewerkt op 17 februari 2021

1. Partijen en doel

European Balloon Corporation cvba (hierna "montgolfiere.be" of de " Verantwoordelijke voor de verwerking ")             
Grootveldlaan bus 1, 1150 Brussel        
ECB / BTW : BE0444724511    
Mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon : +32(0)2 358 30 30

montgolfiere.be heeft dit vertrouwelijkheidsbeleid opgesteld met de bedoeling de Gebruikers van de website gehost op www.montgolfiere.be (hierna de "Site") op transparante wijze te informeren over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door montgolfiere.be.

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, d.w.z. elke natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze mee interageert.

In dit verband bepaalt montgolfiere.be alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. montgolfiere. be verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna "de Wet") en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "Verordening").

montgolfiere.be is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op haar verzoek en voor haar rekening de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt (hierna de "Verwerker"). In voorkomend geval verbindt montgolfiere.be zich ertoe een Verwerker te kiezen die voldoende waarborgen biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, overeenkomstig de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de mededeling van persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens door montgolfiere.be, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, of door dienstverleners die handelen in naam en voor rekening van montgolfiere.be, gebeurt in overeenstemming met de wet en de verordening.

De persoonsgegevens worden door montgolfiere.be verwerkt, overeenkomstig de hierna vermelde doeleinden, via :

Geautomatiseerde procedure

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en zijn de volgende :

Om de uitvoering van de aangeboden diensten op de site www.montgolfiere.be te verzekeren.

4. Persoonlijke gegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt er bij zijn bezoek en gebruik van de Site mee in dat montgolfiere.be de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, overeenkomstig de voorwaarden en principes beschreven in dit vertrouwelijkheidsbeleid :

informatie die gebruikers verstrekken voor contractuele doeleinden

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij op de hoogte is van en zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Deze instemming heeft betrekking op de inhoud van dit vertrouwelijkheidsbeleid.

De toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat het vertrouwelijkheidsbeleid als hyperlink aanbiedt. Deze toestemming is een onmisbare voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie met montgolfiere.be aan te gaan. Elk contract tussen montgolfiere.be en een Gebruiker met betrekking tot de op de Site aangeboden diensten en goederen is onderworpen aan de aanvaarding door de Gebruiker van het vertrouwelijkheidsbeleid.

De Gebruiker stemt ermee in dat de verantwoordelijke voor de verwerking en verzameling, overeenkomstig de voorwaarden en principes die in dit vertrouwelijkheidsbeleid zijn uiteengezet, zijn/haar persoonsgegevens die hij/zij op de Site of in verband met de door montgolfiere.be aangeboden diensten meedeelt, verwerkt en verzamelt voor de hierboven aangegeven doeleinden.

De Gebruiker heeft het recht zijn/haar toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming brengt de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming niet in het gedrang.

6. Duur van de opslag van persoonsgegevens van Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de verordening en van de wet bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze periode is in ieder geval korter dan : 5 jaar

7. Ontvangers van gegevens en verstrekking aan derden

De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van montgolfiere.be die passende garanties bieden inzake gegevensbeveiliging en die met montgolfiere.be samenwerken bij de commercialisering van producten of de levering van diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van montgolfiere.be en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen zullen de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt, de inhoud van dit vertrouwelijkheidsbeleid naleven. montgolfiere.be verzekert dat zij de gegevens alleen voor de beoogde doeleinden, op discrete en veilige wijze zal verwerken.

In het geval dat gegevens worden meegedeeld aan derden voor direct marketing of wervingsdoeleinden zal de Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte worden gebracht zodat hij/zij zijn/haar toestemming kan geven voor het gebruik van deze persoonsgegevens.

8. Data Protection Officer (DPO)

De volgende persoon wordt benoemd tot functionaris voor gegevensbescherming (hierna "DPO" genoemd): Benoit Siméons

De taak van de DPO bestaat erin te zorgen voor de correcte uitvoering van de nationale en supranationale bepalingen inzake het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

De DPO kan als volgt worden gecontacteerd: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

02 358 30 30

9. Rechten van de gebruiker

De Gebruiker kan op elk moment zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail naar het volgende adres te sturen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of een brief per post, met een kopie van zijn identiteitskaart, naar het volgende adres: 20 Steenweg naar Grote Hut, 1640 Sint-Genesius-Rode.

a. Recht van toegang

Overeenkomstig artikel 15 van de Verordening garandeert montgolfiere.be het recht van toegang van de Gebruiker tot zijn/haar persoonsgegevens. De Gebruiker heeft recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie :

 • de doeleinden van de verwerking ;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers die in derde landen of internationale organisaties zijn gevestigd;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening en, ten minste in die gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica en het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verantwoordelijke voor de verwerking kan de betaling van een redelijke vergoeding vereisen op basis van administratieve kosten voor aanvullende kopieën waarom de gebruiker heeft verzocht.

Wanneer de Gebruiker een dergelijk verzoek langs elektronische weg doet (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De Gebruiker zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn gegevens ontvangen.

b. Recht op correctie

montgolfiere.be garandeert de gebruiker het recht op correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of niet ter zake doende gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De gebruiker zal eerst zelf de nodige wijzigingen aanbrengen vanuit zijn gebruikers-/overige account, tenzij deze wijzigingen niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval een verzoek kan worden gericht aan montgolfiere.be.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de Verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van persoonsgegevens, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen. De Verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.

c. Recht op wissen

De gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de verordening genoemde gevallen zijn persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te laten wissen.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het voorgaande lid verplicht is deze te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht dat alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens door deze voor de verwerking verantwoordelijken worden gewist.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is :

 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
 • om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt, of om een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;
 • voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de Verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van het wissen van persoonsgegevens of de beperking van de verwerking, tenzij die kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.

d. Recht op beperking van de verwerking

De gebruiker heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen die in artikel 19 van de verordening zijn opgesomd.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de Verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van een beperking van de verwerking, tenzij die kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De Verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.

e. Recht op gegevensportabiliteit

Overeenkomstig artikel 20 van de verordening hebben Gebruikers het recht om van montgolfiere.be persoonsgegevens die op hen betrekking hebben te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. De Gebruiker heeft het recht deze gegevens aan een andere Verantwoordelijke voor de verwerking door te geven zonder dat montgolfiere.be zich daartegen verzet in de gevallen waarin de Verordening voorziet.

Wanneer de Gebruiker zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig het voorgaande lid uitoefent, heeft hij het recht de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene Verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op wissing van gegevens onverlet. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de Verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat de rechten en vrijheden van derden onverlet.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van zijn bijzondere situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door montgolfiere.be. Overeenkomstig artikel 21 van de Verordening zal montgolfiere.be geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en de rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van klantenwerving heeft de Gebruiker het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke klantenwerving met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke klantenwerving.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor wervingsdoeleinden worden de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

g. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door montgolfiere.be bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die bevoegd is voor het Belgische grondgebied.

10. Cookies

De Site gebruikt cookies om gebruikers van de Site te onderscheiden. Hierdoor kunnen wij Gebruikers een betere surfervaring bieden en de Site en de inhoud ervan verbeteren. De doeleinden en voorwaarden van cookies zijn opgenomen in deze sectie.

a. Algemene principes

Een "Cookie" is een bestand dat bij het raadplegen van de Website tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook geplaatst worden door derden met wie montgolfiere.be samenwerkt.

Sommige van de door montgolfiere.be gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere worden gebruikt om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies personaliseren of deactiveren door zijn/haar browserinstellingen aan te passen.

Door de Website te gebruiken, gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Type cookies en doel

Op de Site worden door montgolfiere.be verschillende soorten cookies gebruikt:

 • Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Website, laten de communicatie van ingevoerde gegevens toe en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
 • Statistische cookies en cookies voor publieksmeting: deze cookies maken het mogelijk de Gebruiker te herkennen en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een doeltreffend middel om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door hem voorstellen en aanbiedingen te tonen die hem kunnen interesseren. Ze stellen montgolfiere.be ook in staat om eventuele bugs op de Website op te sporen en te corrigeren.
 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde gemaakte keuzes te bewaren (bijvoorbeeld gebruikersnaam of taal);
 • Tracking cookies: montgolfiere.be gebruikt tracking cookies via Google Analytics om de interactie van Gebruikers met de inhoud van de Site te meten en om anonieme statistieken te produceren. Dankzij deze statistieken kan montgolfiere.be de Website verbeteren. Google geeft uitleg over deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy

c. Bewaartermijn van de cookies

Cookies worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze bestemd zijn. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en hun bewaartermijn is als volgt :

1 jaar

d. Beheer van cookies

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn/haar harde schijf plaatst, kan hij/zij deze gemakkelijk beheren of verwijderen door zijn/haar browserinstellingen te wijzigen. Dankzij de browserprogrammering kan de Gebruiker ook een bericht of melding krijgen wanneer een Website cookies gebruikt en zo beslissen of hij ze aanvaardt of verwerpt.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Website zijn dan mogelijk niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar.

Als de Gebruiker bepaalde cookies wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dat doen via de volgende link(s):

Voor gebruikers met :

Als de gebruiker niet wil dat Google Analytics-cookies worden gebruikt, wordt hij/zij verzocht zijn/haar browser daartoe in te stellen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

11. Beperking van de aansprakelijkheid van de Verantwoordelijke voor de verwerking

De Website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet verbonden zijn met montgolfiere.be. De inhoud van deze sites en de naleving van de Wet en het Reglement vallen niet onder de verantwoordelijkheid van montgolfiere.be.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven voor het verstrekken van persoonlijke informatie of gegevens aan een minderjarige jonger dan 16 jaar op de internetsite. montgolfiere.be raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten stelligste aan een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De verantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar van wie de toestemming niet effectief gedekt is door die van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste gegevens - in het bijzonder met betrekking tot de leeftijd - die door minderjarigen worden ingevoerd. In geen geval zal de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerken indien de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar.

montgolfiere.be is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens, met name door de aanwezigheid van virussen of als gevolg van computeraanvallen.

12. Beveiliging

De Verantwoordelijke voor de verwerking past organisatorische en technische maatregelen toe om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De Verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt standaardversleutelingstechnologieën bij de overdracht of verzameling van gegevens op de site.

13. Wijziging van het vertrouwelijkheidsbeleid

montgolfiere.be behoudt zich het recht voor dit vertrouwelijkheidsbeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke vereisten. De gebruiker wordt dan ook verzocht het vertrouwelijkheidsbeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om ze afdwingbaar te maken.

14. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op dit vertrouwelijkheidsbeleid is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van montgolfiere.be.

15. Contact

Voor elke vraag of klacht in verband met dit vertrouwelijkheidsbeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.