Algemene voorwaarden van de site

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

European balloon Corporation cvba , BTW-nummer BE 0444 724 511 , met het handelsmerk montgolfiere.be , met maatschappelijke zetel te Grandchampslaan 152 postbus 1, 1150 Brussel, publiceert een online verkoopsite voor ballon- en helikoptertickets op het adres https://www.montgolfiere.be voor particuliere kopers (hierna de "Koper" genoemd). De Onderneming is in België erkend door het Ministerie van Mobiliteit. 

Het bedirjf heeft een verzekering voor passagiers en derden afgesloten bij Aviabel, een bedrijf die gespecialiseerd is in verzekeringen tegen luchtrisico's.  

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. De geldende Algemene Voorwaarden zijn deze die op de site aanwezig zijn op het ogenblik dat de koper zijn bestelling plaatst. Het plaatsen van een bestelling door de koper impliceert de onherroepelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen alvorens de bestelling te plaatsen.

Door deze algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden, garandeert de koper dat hij meerderjarig is en volledig rechtsbevoegd om een bestelling op de site te plaatsen.

1. Onderwerp

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de verkoopsvoorwaarden aan de Koper en de verplichtingen van beide partijen vast te leggen.

2. Inwerkingtreding / Duur

Deze algemene voorwaarden treden in werking vanaf het plaatsen van de bestelling door de koper en blijven van kracht tot het einde van de rechten en verplichtingen van een van beide partijen.

3. Beschrijving van de producten en diensten - luchtballon tickets

De koper kan een bestelling plaatsen voor luchtballon tickets: 

 • Op de website van de Onderneming.
 • Op de maatschappelijke zetel van de Onderneming, adres : 20 Steenwegnaar Grote Hut, 1640 Sint-Genesius-Rode
 • Per telefoon, op (+32) 02 358 30 30 

Het ticket heeft geen geldigheidsdatum en de klant zal een vluchtdatum moeten kiezen tijdens het vluchtseizoen zoals aangegeven op de website www.montgolfiere.be volgens beschikbaarheid. In geval van annulering van de vlucht wegens weersomstandigheden zal de koper opnieuw een vlucht moeten kiezen volgens beschikbaarheid.

Het vliegticket omvat :

 • De voorbereiding voor het oplaten van de ballon;
 • De beiligheidsbriefing;
 • De ballonvaart van +/- 1 uur afhankelijk van de weersomstandigheden en de landingsplaatsen;
 • De opslag van de ballon;
 • Een glas champagne;
 • Een klein souvenir;
 • De verzekering voor passagiers en derden 

4. Bestelling

Deze voorwaarden kunnen worden gedownload op de website van montgolfiere.be op het ogenblik van de bestelling, die de Koper aanvaardt. De Koper aanvaardt eveneens om informatie over zijn bestelling en de uitvoering ervan per e-mail te ontvangen.

4.1 Het plaatsen van een bestelling

Om een bestelling te kunnen plaatsen op het internet op de website van www.montgolfiere.be dient de Koper de volgende stappen te volgen:

De koper moet doorgaan naar de keuze van het gewenste product of dienst en vervolgens op "Bestellen" klikken en vervolgens zijn mandje weergeven om zijn bestelling af te ronden op de pagina "Overzicht bestelling", en de vorige stappen moet herhalen. 
Vervolgens selecteert de koper zijn betaalmethode en gaat over tot de betaling.

De bestelling kan ook telefonisch worden geplaatst.

De koper garandeert aan de Onderneming de waarachtigheid van de informatie die hij tijdens het plaatsen van de bestelling, in het bijzonder tijdens het aanmaken van zijn rekening, meedeelt en verbindt zich ertoe de gegevens die hem betreffen bij te werken, zodat deze steeds waarheidsgetrouw zijn.

De Koper wordt geïnformeerd dat in geval van langdurige inactiviteit tijdens de verbinding, het mogelijk is dat de selectie van de gekozen vluchten, pakketten of producten niet meer gegarandeerd is. In dat geval zal de Koper het proces vanaf het begin opnieuw moeten beginnen.

De Koper wordt geïnformeerd dat hij alle telecommunicatiekosten voor de toegang tot het internet voor zijn rekening neemt.

De koper wordt geïnformeerd dat hij de mogelijkheid heeft om terug te gaan naar de vorige pagina's en om fouten te corrigeren en/of zijn bestelling en de verstrekte gegevens te wijzigen, voordat hij zijn bestelling definitief valideert. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de levering van de bestelde tickets indien de koper een fout heeft gemaakt bij het invoeren van de gegevens.

4.2 Bevestiging van de bestelling

De koper ontvangt een e-mail ter bevestiging van de bestelling, die gelijk staat aan een ontvangstbevestiging van de bestelling.

De bevestiging van de bestelling wordt gestuurd naar het e-mailadres dat de Koper heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn account en wordt beschouwd als een definitieve bevestiging van de bestelling. De koper kan zijn bestelling niet meer wijzigen zodra de bestelling per e-mail door de ondernemer is bevestigd, behalve in de gevallen die in deze algemene voorwaarden worden genoemd.

4.3 Levering

De tickets, pakketten of producten worden geleverd op het adres dat de koper bij zijn bestelling heeft opgegeven. De leveringskosten zijn verschillend en worden bij de bestelling per bestemming aangegeven. 

De leveringswijze wordt door de Koper gekozen bij de bestelling.

5. Herroeping

De koper beschikt over een herroepingsrecht van veertien (14) dagen vanaf de levering van zijn bestelling.

De koper kan zijn herroepingsrecht uitoefenen:

Ofwel door een brief in die zin te sturen naar de onderneming European Balloon Corporation cvba op het volgende adres: Grootveldlaan172 postbus 1 - 1150 Brussel, met vermelding van de naam, de voornamen, het adres, het bestelnummer van de koper en de producten die de koper aan de onderneming wenst terug te sturen.
Indien de koper zijn herroepingsrecht uitoefent, zendt hij de producten onverwijld en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de verzending aan het bedrijf van zijn beslissing tot herroeping, terug aan het bedrijf en draagt hij de portokosten voor het terugzenden van de producten.

Het bedrijf zal de koper terugbetalen zodra het de producten in goede staat heeft ontvangen.

6. Betaling

De prijs van de te koop aangeboden diensten is aangegeven in euro, inclusief BTW, en omvat geen verzendkosten. Verzendkosten worden toegevoegd indien de koper een levering per post wenst, levering per e-mail is gratis. De onderneming behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen. Voor de koper geldt het tarief dat van kracht is op het moment van validatie van de bestelling.

De betaling dient door de koper te geschieden via de volgende betalingswijzen: Kredietkaart - Multisafepay , Bankoverschrijving.

De volledige betaling moet worden verricht bij de aankoop van het ticket.

Voor groepen van minstens tien (10) personen kan de betaling worden gespreid met een voorschot van vijftig (50) % op het moment van de boeking, waarbij het saldo ten minste twee (2) dagen voor de vlucht volledig moet worden betaald. Het definitieve aantal deelnemers moet op deze datum worden vastgesteld en zal als basis dienen voor de eindfactuur. Dit aantal moet worden bevestigd bij de laatste betaling.

7. Reservering van de vlucht

Reserveringen moeten ten minste vijftien (15) dagen voor de geplande vluchtdatum worden gemaakt, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

De vlucht kan worden geboekt, onder voorbehoud van beschikbaarheid:

Op de website van het bedrijf www.montgolfiere.be
Per telefoon op 02 358 30 30 

Voor ochtendvluchten, de dag vóór de geplande vluchtdatum, vóór 18 uur, ontvangt de passagier een SMS op het hierboven vermelde telefoonnummer om het tijdstip en de plaats van de geplande ontmoeting en de haalbaarheid van de vlucht te bevestigen. Als de koper de SMS niet ontvangt, moet hij/zij zo spoedig mogelijk telefonisch contact opnemen met het bedrijf op het nummer 02 358 30 30.

Voor vluchten aan het einde van de dag, op de dag van de vlucht, vóór 14.00 uur, ontvangt de passagier een sms op het opgegeven telefoonnummer om het tijdstip en de plaats van de ontmoeting en de haalbaarheid van de vlucht te bevestigen. Indien de koper de sms niet ontvangt, dient hij/zij telefonisch contact op te nemen met het bedrijf op het nummer 02 358 30 30 .

In geval van weersonzekerheid kan een andere weerbriefing per SMS geregeld worden.

Geen enkele annulering of verandering van datum door de koper wordt door het bedrijf aanvaard minder dan 96 uur voor de vlucht. Annulering van de afspraak of niet verschijnen van de Koper op de afspraak heeft automatisch de annulering van het ticket tot gevolg. Het ticket zal als gebruikt worden beschouwd.

8. Annulering van een vlucht

Ballonvaren is volledig afhankelijk van het weer. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om, op beslissing van haar gezagvoerder, de opstijgplaats te wijzigen, maar ook om een vlucht te annuleren tot het moment van opstijgen, wegens ongunstige weersomstandigheden, ongunstige windrichtingen, technische incidenten die de veiligheid van de passagiers en die van de piloot in gevaar brengen.

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor de kosten die haar klanten maken in geval van annulering van een vlucht door het bedrijf. 

Indien een vlucht om weers- of veiligheidsredenen door het bedrijf wordt geannuleerd, moet de passagier omboeken voor een andere vlucht in overeenstemming met deze voorwaarden en heeft hij geen recht op terugbetaling van de ticketprijs. 

Annulering door de klant: In geval van annulering door de klant binnen 120 uur voor de vlucht of in geval van niet-aanwezigheid van de klant op de dag van de vlucht om welke reden dan ook, wordt het ticket als verbruikt/gebruikt beschouwd. Het organiserende bedrijf is niet verantwoordelijk voor vertragingen van passagiers om welke reden dan ook. Indien de passagier(s) te laat is/zijn op het ontmoetingspunt zal het ticket als gebruikt worden beschouwd.  

9. Voorwaarden voor het instappen

De identiteit van de koper kan vóór het instappen worden gecontroleerd. Hij zal daarom aan de piloot een geldig identiteitsbewijs moeten tonen.

De piloten van het bedrijf zijn de enige kapiteinen aan boord en hebben als zodanig het gezag over alle personen aan boord. Zij kunnen weigeren om een persoon onder de passagiers die een gevaar kan vormen voor de veiligheid, de gezondheid of de goede orde van het vliegtuig (bijvoorbeeld een passagier in beschonken toestand) aan of van boord te laten gaan. De tickets worden dan als gebruikt beschouwd. Passagiers mogen geen gevaarlijke stoffen of alcoholische dranken aan boord brengen, dit wordt uitgelegd tijdens de briefing voor de vlucht.

10. Vluchtomstandigheden

Aangezien de vlucht volledig afhankelijk is van het weer garandeert het bedrijf geen circuit of route. De gemiddelde duur van een vlucht is één uur. De piloot behoudt zich het recht voor om de duur, de vertrekplaats met +/- 30 km te wijzigen indien nodig, het uur van ontmoeting en al het andere wat de vlucht betreft. De missies worden uitgevoerd in VFR vlucht (visuele vlucht). De passagier moet aangepaste kledij en schoenen meebrengen. Schoenen met hakken zijn niet toegestaan. Petten zijn aanbevolen. Alleen kleine persoonlijke bezittingen zijn aan boord toegestaan (camera's, handtas) en geen bagage. De vlucht is verboden voor zwangere vrouwen. De passagiers moeten zich aan de veiligheidsregels houden die hen door de kapitein tijdens een briefing voor het instappen worden meegedeeld.  Het is ten strengste verboden te roken in en rond de ballon tijdens het opblazen, de vlucht en de opslag.

11. Beperkingen

Het bedrijf is niet gekwalificeerd om de fysieke conditie en geschiktheid van passagiers voor de vlucht te beoordelen. Passagiers kunnen advies aan hun arts vragen.

Passagiers met ernstige medische problemen of die een operatie hebben ondergaan, worden niet in de mand geaccepteerd zonder een medisch certificaat dat hen geschikt verklaart voor ballonvaren. De gondels zijn niet uitgerust met een stoel.

De volgende personen mogen niet meevliegen

 • zwangere vrouwen
 • kinderen van minder dan een meter lang
 • personen onder invloed van alcohol of drugs
 • personen met prothesen
 • Kinderen jonger dan twaalf (12) jaar moeten worden begeleid door een volwassene, met een maximum van zes (6) kinderen per begeleidende volwassene. Het is de verantwoordelijkheid van de begeleidende volwassenen om de exacte leeftijd van het kind door te geven.
 • Personen met een lichte handicap moeten worden begeleid door een valide volwassene, aangezien de ballonnen niet zijn uitgerust met een deur voor een persoon in een rolstoel.
 • Montgolfiere.be is niet uitgerust om personen met een zware handicap te vervoeren.
 • Dieren zijn niet toegelaten tijdens de vlucht.

12. Verzekering

Het bedrijf is verzekerd voor passagiers tijdens hun ballonvaart.

De kosten van de verzekering die de passagiers onder de aansprakelijkheid van het vliegtuig dekt, zijn in de ticketprijs inbegrepen.  

De risico's worden gedekt voor bedragen die vergelijkbaar zijn met die welke door het Verdrag van Warschau voor het luchtvervoer van passagiers worden vereist.

De verzekering van het bedrijf dekt geen voorwerpen die de passagiers bij zich dragen, noch schade aan kleding, brillen of in geval van opzettelijk letsel of zelfmoord, behalve in geval van bewezen schuld van het bedrijf. De koper dient dus bijzonder voorzichtig te zijn met zijn persoonlijke bezittingen. Het staat de passagiers echter vrij een aanvullende verzekering af te sluiten indien zij dit nodig achten. Het gebruik van mobiele telefoons aan boord is niet toegestaan, behalve telefoon in vliegtuigmodus.  

13. Onderaannemers

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van ballonvaarten gebruik te maken van onderaannemers. 

14. Persoonlijke gegevens

Het bedrijf verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van de kopers, als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. 

De gegevens worden verzameld en verwerkt om het bedrijf in staat te stellen de klantenservice uit te voeren, de online transactie mogelijk te maken, het contract uit te voeren en aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Het bedrijf zal de gegevens van de koper, die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling, doorgeven aan de dienstverleners die de bestelling geheel of gedeeltelijk uitvoeren. De gegevens van de koper die noodzakelijk zijn voor de levering van de gekochte goederen worden meegedeeld aan het transportbedrijf van de betrokken goederen. De gegevens die nodig zijn voor de betaling van de bestelling van de koper worden doorgegeven aan de betalingsprovider die het geld namens de ondernemer int. De persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan de gerechtelijke autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.

De gebruiker heeft het recht om het bedrijf te vragen om toegang tot zijn of haar persoonlijke gegevens, om deze te rectificeren of te verwijderen, of om de verwerking te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op overdraagbaarheid van zijn of haar gegevens, door een verzoek te sturen naar het volgende adres: de gebruiker heeft het recht om richtlijnen te definiëren betreffende het lot van zijn of haar persoonlijke gegevens post mortem. Het bedrijf past passende technische en organisatorische maatregelen toe om een adequaat beveiligingsniveau voor de verzamelde gegevens te waarborgen.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor de Gebruiker een nieuwsbrief of aanbiedingen in verband met de op de Site aangeboden diensten toe te sturen, via elektronische weg, naar het door de Gebruiker op de Site opgegeven adres. Indien de Gebruiker niet langer nieuwsbrieven of aanbiedingen wenst te ontvangen, kan hij zich op elk moment verzetten door te klikken op een daartoe bestemde elektronische link in de e-mail waarmee de nieuwsbrief of aanbieding wordt verstuurd.

Indien de gebruiker hiertoe vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, kan het bedrijf zijn gegevens meedelen aan partners met het oog op commerciële prospectie betreffende producten en diensten die hem kunnen interesseren.

De gebruiker garandeert het bedrijf de juistheid van de op de Site meegedeelde informatie. De gebruiker verbindt zich ertoe de gegevens die op hem betrekking hebben bij te werken, zodat ze steeds geldig zijn, en neemt er alle verantwoordelijkheid voor op zich.

Het bedrijf gebruikt de op haar website aangegeven cookies. De gebruiker kan de aanwezigheid van cookies weigeren door te klikken op de banner die wordt geopend wanneer hij/zij op een pagina van de website komt die de installatie van cookies toestaat. Door verder te surfen op de site stemt de gebruiker in met het plaatsen van cookies op zijn terminal. Indien de gebruiker de aanwezigheid van deze cookies weigert, kunnen de functies van de Site worden beperkt, maar het gebruik ervan zal niettemin mogelijk zijn.

De koper wordt verzocht de hem betreffende gegevens die onjuist, onvolledig of verouderd zijn te corrigeren of bij te werken, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet in aanmerking kan worden genomen of niet binnen de termijnen kan worden uitgevoerd, en het bedrijf kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

15. Intellectuele eigendom

De Site en de inhoud ervan, met name de merken, logo's, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, foto's, grafische kaarten en databanken, zijn het exclusieve, volledige eigendom van het bedrijf. Elke reproductie, voorstelling, verspreiding, exploitatie, commercialisering of gebruik van een van de elementen op de Site, of van het geheel of een deel ervan, is strikt verboden.

De Koper zal zich onthouden van elke daad van inbreuk, oneerlijke concurrentie of parasitisme ten opzichte van het bedrijf.

16. Hypertext link

De invoeging van een hypertext link naar de Site vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. In ieder geval moet de link uitsluitend verwijzen naar de homepage van de Site.

17. Overmacht

De verplichtingen van het bedrijf worden opgeschort in geval van overmacht, zonder dat de Koper de aansprakelijkheid van het bedrijf kan inroepen.

Naast die welke gewoonlijk door de rechtspraak van de Belgische hoven en rechtbanken worden aanvaard, worden uitdrukkelijk als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen beschouwd volledige of gedeeltelijke stakingen, intern of extern aan de vennootschap, met name postdiensten, lock-outs, slecht weer, epidemieën, aardbevingen, brand, stormen, overstromingen, waterschade, vluchtverboden of -beperkingen, blokkering van telecommunicatiemiddelen, blokkering van het internet, overheids- of wettelijke beperkingen, vluchtverboden opgelegd door de overheid, wettelijke of reglementaire wijzigingen van de verkoopsvormen, en elke andere gebeurtenis buiten de uitdrukkelijke controle van de partijen die de normale uitvoering van dit contract verhindert.

18. Grenzen van het internet

De koper erkent op de hoogte te zijn van de kenmerken en beperkingen van het internet, de mogelijke aanwezigheid van virussen en de mogelijke verduistering van de gegevens van de koper door piraterij, waarvoor het bedrijf niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Hetzelfde geldt in geval van moeilijkheden bij de toegang tot de site of storingen van de site, met name als gevolg van piraterij. Het bedrijf behoudt zich het recht voor de diensten te onderbreken in het kader van onderhoudswerkzaamheden.

19. Overeenkomst van bewijsvoering

De koper erkent en aanvaardt dat de informatie in de computersystemen van het bedrijf of haar partners dezelfde bewijskracht heeft als papieren documenten, wat betreft het plaatsen van de bestelling door de koper en de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

20. Onafhankelijkheid van de bepalingen van de algemene voorwaarden

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet toepasbaar wordt verklaard door een rechterlijke beslissing of door de toepassing van een wet of verordening, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

Indien de onderhavige Algemene Voorwaarden worden vertaald, zal in geval van twijfel over de interpretatie of de geldigheid van de vertaalde versies in een andere taal, de Franse versie voorrang hebben.

21. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is niet van toepassing op deze overeenkomst.

22. Beslechting van geschillen

De koper wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op een bemiddelingsprocedure voor consumentengeschillen, of een beroep te doen op de rechter.

De klant moet de procedure van de bemiddelaar volgen zoals die op de website van de bemiddelaar wordt beschreven.

Een geschil kan niet door een consumentenombudsman worden onderzocht indien : 

a) De klant niet rechtvaardigt dat hij vooraf geprobeerd heeft zijn geschil rechtstreeks met het bedrijf op te lossen door middel van een schriftelijke klacht; 

b) Het verzoek duidelijk ongegrond of beledigend is;

c) Het geschil reeds eerder is onderzocht of wordt onderzocht door een andere bemiddelaar of door de rechter;

d) De opdrachtgever zijn verzoek aan de mediator meer dan een jaar na zijn schriftelijke klacht bij het bedrijf heeft gedaan; 

e) Het geschil valt niet onder de bevoegdheid van de mediator.